EN FA |
شرکت صنعتی لایی ساز - تولید کننده منسوجات نبافته و لایی
لیست محصولات
موجود

لایی سوزنی


این نوع محصولات از ۸۰ تا ۱۰۰۰ گرم در مترمربع و تا عرض ۴۵۰۰ میلیمتر تولید می گردند. صنایع خودروسازی ، فیلتراسیون ، ایزولاسیون ، تجهیزات پزشکی ، زئوتکستایل ، موکت ، پوشاک و ...

این نوع محصولات از ۸۰ تا ۱۰۰۰ گرم در مترمربع و تا عرض ۴۵۰۰ میلیمتر تولید می گردند.
موارد استفاده :
صنایع خودروسازی ، فیلتراسیون ، ایزولاسیون ، تجهیزات پزشکی ، زئوتکستایل ، موکت ، پوشاک و ...